Algemene voorwaarden

  1. Toepassing van de voorwaarden

Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing op aile rechtsbetrekkingen waarbij THE RENOVATION COMPANY B.V.B.A.(hiema genoemd ‘de verkoper/aannemer) als verkoper en/of aannemer optreedt, onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op aile algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever. Zij worden beschouwd als gekend en aanvaard door de koper/opdrachtgever.
Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op aile prestaties en diensten die door dezelfde koper eventueel op een later tijdstip worden besteld.
Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn, dan wordt de geldigheid van de andere bepalingen hierdoor niet aangetast.

  1. Offertes en bestellingen

De offertes van de verkoper/aannemer gelden slechts bij wijze van inlichting en worden zonder verbintenis opgemaakt.
Overeenkomsten met niet-handelaars komen tot stand door de ondertekening van een contract.
Overeenkomsten met handelaars komen tot stand hetzij door het ondertekenen van een contract, hetzij door een bestelling, waarbij de verkoper/aannemer zich het recht voorbehoudt om de bestelling te aanvaarden afhankelijk van de leveringsmogelijkheden. Bestellingen worden pas als definitief beschouwd als ze schriftelijk bevestigd en door een daartoe bevoegd personeelslid van de verkoper/aannemer ondertekend werden; prijzen en leveringstermijnen zijn richtgevend en niet bindend.

  1. Prijzen

De door de verkoper/aannemer opgegeven prijzen blijven geldig voor de duur van één maand, behoudens afwijkende overeenkomst. Tenzij anders vermeld zijn aile vermelde prijzen exclusief B.T.W. en exclusief vervoerskosten.
De verkoper/aannemer behoudt zich het recht voor zijn verkoopsprijzen aan te passen bij wijzigingen in lonen, grondstoffen, leverantieprijzen en het rentepeil.
Voor handelaars : prijzen zijn richtgevend en niet bindend.
De verkoper/aannemer heeft het recht om waarborgen en/of voorschotten te vragen alvorens de aannenning/verkoop te sluiten of verder uit te voeren.
Indien vragen tot waarborgen of voorschotten worden geweigerd, kan de overenkomst ontbonden worden door de verkoper/aannemer. De koper/opdrachtgever is dan een schadevergoeding van 25% verschuldigd, hetzij een vergoeding van de werkelijk geleden indien deze hoger is.

  1. Leveringen en leveringstermijnen

De levering gebeurt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan gebeurt zij op het adres van de woonplaats van de koper/opdrachtgever.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, gebeuren aile verzendingen op risico en op kosten van de koper/opdrachtgever of bestemmeling.
De verkoper/aannemer is niet verantwoordelijk voor een niet-uitvoering bij onvoorziene omstandigheden of overmacht (niet limitatieve opsomming: staking, lock-out, ziekte, brand, overstroming, ongeluk, bevoorradingsmoeili­jkheden, weersomstandigheden).
Overschrijding van de vooropgestelde leveringstermijn kan niet leiden tot de ontbinding van de overeenkomst, weigering de goederen of werken in ontvangst te nemen of schadevergoeding.

  1. Aanvaarding door koperl opdrachtgever

De koper/opdrachtgever zal dadelijk bij de levering of dienstverrichting de nodige controle van aan de goederen en/of geleverde diensten verrichten. Klachten dienen uiteriijk binnen de 8 dagen na levering of de werken schriftelijk en aangetekend gemeld te worden bij de verkoper/aannemer. Bij gebreke aan klacht binnen de 8 dagen aanvaardt de koper/opdrachtgever onvoorwaardelijk de geleverde goederen en uitgevoerde werken.
Elke klacht na verloop van één jaar is laattijdig en kan nooit tot enige aansprakelijkheid van de verkoper/aannemer leiden, dit alles onverminderd de toepassing van de artikelen 1792 en 2270 B.W. De aanvaarding geldt als aanvangspunt van de aansprakelijkheid conform de artikelen 1792 een 2270 B.W.

  1. Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Sint-Pieters-Leeuw. Ingeval van niet- of gedeeltelijke betaling op de gestelde vervaldag begint van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest te lopen gelijk aan 12 % per jaar. Eveneens is een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgelegd op 10 % van de factuurwaarde, met een minimum van 125,- euro. De verkoper/aannemer behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te vragen in geval de door hem geleden schade meer dan 10 % van het factuurbedrag bedraagt.
Ingeval van gerechtelijke invordering t.o.v. handelaars zullen bovendien de invorderingskosten verschuldigd zijn, met een minimum van 500,- euro.

  1. Eigendomsvoorbehoud

Er is uitdrukkelijk overeengekomen tussen verkoper/aannemer en koper/opdrachtgever dat, in afwijking van artikel 1583 van het B.W., de geleverde goederen de uitsluitende eigendom blijven van de verkoper/aannemer tot aan de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, eventuele kosten en intresten. De koper/opdrachtgever is tot teruggave gehouden binnen de 48 uur na ingebrekestelling. Bij vervreemding van niet (volledig) betaalde goederen door de koper/opdrachtgever, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldvorder­ing over aan de verkoper/aannemer. Nochtans gaan aile risico’s m.b.t. de goederen over op de koper op het ogenblik van de levering.

  1. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

De aannemer is in elk geval niet aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken.
Elk onderdeel van het gepresteerde werk of het geleverde goed dat op het moment van de levering beschadigd was zal vervangen worden, maar de aansprakelijkheid van de aannemer/verkoper beperkt zich tot de eenvoudige vervanging van het beschadigde onderdeel. In geen geval kan hiervoor, om welke reden dan ook, een terugbetaling, schadevergoeding of schadeloosstelling gevorderd worden.
Een schadevergoeding, om welke reden ook, te betalen aan de koper/opdrachtgever zal maximaal de prijs van de verkochte goederen of de geleverde diensten kunnen bedragen.
De verkoper/aannemer zal slechts aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens schade aan zaken of aan derden veroorzaakt door geleverde goederen indien deze schade zijn oorzaak vindt in een gebrek waarvoor de verkoper/aannemer aansprakelijk is. De verkoper/aannemer zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens schade aan zaken of aan derden veroorzaakt door opzettelijke en zware fouten van diens uitvoeringsagenten. Deze aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot een termijn van 6 maanden na de aanvaarding.
Ten aanzien van handelaars, onverminderd hetgeen er hierboven werd gestipuleerd, kan de verkoper/aannemer niet aansprakelijk worden gesteld wegens schade aan zaken of aan derden veroorzaakt door een persoonlijke zware fout of wegens schade aan zaken of aan derden veroorzaakt door bedrog van zijn aangestelden of uitvoeringsagenten.

  1. Annulatie en ontbinding

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te gebeuren en is slechts geldig indien de verkoper/aannemer uitdrukkelijk en schriftelijk deze annulatie aanvaardt.
In geval van annulering is de koper/opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de prijs. De verkoper/aannemer houdt zich het recht voor om een hogere schade te vragen indien hij deze geleden heeft. Wanneer de koper/opdrachtgever nalaat zijn verbindenissen uit te voeren, kan de overeenkomst ontbonden worden door de verkoper/aannemer, onverminderd de rechten van de verkoper/aannemer op een forfaitaire schadevergoed­ing van 25% van de factuurwaarde met een minimum van 150,- euro. Een aangetekend schrijven van de verkoper/aanemer om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst zal hiertoe volstaan.

  1. Rechtsbevoegdheid

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd die zijn aangewezen in het artikel 624, 1°, r en e Ger. W., onverminderd de toepassing van het EEX-Verdrag.
Voor handelaars zijn, ingeval van betwisting, uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, gebeuriijk de Vrederechter van het ‘canton Sint-Pieters-Leeuw.

Het Belgisch recht is van toepassing.